• ‏لومړی فصل
  ‏د ننوتلو
 • ‏دوهمه فصل
  ‏ننوتلو او پناه غوښتونکو درخواست
 • ‏دریمه فصل
  ‏دقبولی او طرزالعمل او مراحل
 • ‏څلورمه فصل
  ‏پیژندنه دپناه غوښتنی مراحل په اړه
 • ‏پنځمه فصل
  ‏لومړی مرحلي ایالتی اداري پناه غوښتونکو،او بهرنیو اشخا صو لپاره
 • ‏شپژمه فصل 6.1
  ‏پناه غوښتونکو لپاره ځواب له ایالتی اداره پناه غوښتونکو ،او بهرنیو څخه - مثبته ځواب
 • ‏شپژمه فصل 6.2
  ‏پناه غوښتونکو لپاره ځواب له ایالتی اداره پناه غوښتونکو ،او بهرنیو څخه - د ویزی ځواب
 • ‏شپږمه فصل 6.3
  ‏پناه غوښتونکو لپاره ځواب له ایالتی اداره پناه غوښتونکو ،او بهرنیو څخه - دمنفی ځواب په اړه
 • ‏شپږمه فصل 6.4
  ‏پناه غوښتونکو لپاره ځواب له ایالتی اداره پناه غوښتونکو ،او بهرنیو څخه - د اقامی او قانونی ژوند جواز په اړه
 • ‏ووهمه فصل
  ‏دوهمه مرحلی د سترې محکمې د مشورتی اداري په اړه
 • ‏اتمه فصل 8.1
  ‏د تصمیم نیوولو امکانات له ستری محکمی او دمشورتی - مثبته ځواب
 • ‏اتمه فصل 8.2
  ‏د تصمیم نیوولو امکانات له ستری محکمی او دمشورتی - د ویزي ځواب
 • ‏اتمه فصل 8.3
  ‏د تصمیم نیوولو امکانات له ستری محکمی او دمشورتی - دمنفی ځواب په اړه
 • ‏اتمه فصل 8.4
  ‏د تصمیم نیوولو امکانات له ستری محکمی او دمشورتی - د اقامی او قانونی ژوند جواز په اړه
 • ‏اتمه فصل 8.5
  ‏د تصمیم نیوولو امکانات له ستری محکمی او دمشورتی - راجع کول بیرته په فدرالی ایالتی اداری کي