• ‏فصل اول
  ‏معرفی
 • ‏فصل دوم
  ‏ورود پناهنده گان
 • ‏فصل سوم
  ‏اختیارات و مجوز پروسه
 • ‏فصل چهارم
  ‏معرفی پروسه پناهنده گی
 • ‏فصل پنجم
  ‏(BFA) ۱. ﻢﻗﺎﻣﺎﺗ – ﺍﺩﺍﺮﻫ ﻑﺩﺭﺎﻟ ﻢﻫﺎﺟﺭیﻥ ﻭ ﺥﺍﺮﺟی
 • ‏فصل ۱.۶
  ‏نامه از طرف اداره فدرال مهاجرین و خارجی - اعطای پناهنده گی مثبت
 • ‏فصل ۲.۶
  ‏نامه از طرف اداره فدرال مهاجرین و خارجی - اعطای پناهنده گی اقامت موقت
 • ‏فصل ۳.۶
  ‏نامه از طرف اداره فدرال مهاجرین و خارجی - اعطای پناهنده گی منفی یا رد
 • ‏فصل ۴.۶
  ‏نامه از طرف اداره فدرال مهاجرین و خارجی - اعطای پناهنده گی اجازه اقامت
 • ‏فصل هفتم
  ‏۲. مقامات – محکمه اداری فدرال
 • ‏فصل ۱.۸
  ‏تصمیمات ممکنه محکمه اداری فدرال - اعطای پناهنده گی مثبت
 • ‏فصل ۲.۸
  ‏تصمیمات ممکنه محکمه اداری فدرال - اعطای پناهنده گی اقامت موقت
 • ‏فصل ۳.۸
  ‏تصمیمات ممکنه محکمه اداری فدرال - اعطای پناهنده گی منفی یا رد
 • ‏فصل ۴.۸
  ‏تصمیمات ممکنه محکمه اداری فدرال - اعطای پناهنده گی اجازه اقامت
 • ‏فصل ۵.۸
  ‏تصمیمات ممکنه محکمه اداری فدرال - راجع کردن دوباره به اداره پناهنده گی فدرال یا (BFA)